วิทยาศาสตร์ ว33101
พันธุกรรม การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม และการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ต่อ)
พันธุวิศวกรรม คือวิทยาการทางพันธุกรรมสมัยใหม่
พันธุวิศวกรรม คือวิทยาการทางพันธุกรรมสมัยใหม่
การโคลน (clone)
ลายนิ้วมือแบบต่างๆ เช่น โค้งราบ โค้งกระโจม ก้นหอย มัดหวาย
ตัวอย่างการพิสูจน์ หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยตรวจสอบลายเส้นของลายนิ้วมือ