วิทยาศาสตร์ ว33101
พันธุกรรม แบบฝึกหัดเรื่อง การถ่ายทอดพันธุกรรม
คำถาม การถ่ายทอดพันธุกรรม ของลูกสาวที่ตาบอดสี
คำถาม การถ่ายทอดพันธุกรรม ของลูกสาวที่ตาบอดสี
คำถาม การถ่ายทอดพันธุกรรม ของตาบอดสี (ข้อ 1)
คำถาม การถ่ายทอดพันธุกรรม ของตาบอดสี (ข้อ 2, ข้อ 3)
คำถาม การถ่ายทอดพันธุกรรม ของตาบอดสี (ข้อ 4, ข้อ 5, ข้อ 6)
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-