วิทยาศาสตร์ ว33101
พันธุกรรม แบบฝึกหัดเรื่อง การถ่ายทอดพันธุกรรม
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของเมนเดล ลักษณะเด่น-ลักษณะด้อยของพันธุกรรม พันทาง-พันแท้ ฟีโนไทป์-จีโนไทป์
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของเมนเดล ลักษณะเด่น-ลักษณะด้อยของพันธุกรรม พันทาง-พันแท้ ฟีโนไทป์-จีโนไทป์
การคำนวณความน่าจะเป็นของ การผสมพันธุ์ตามการทดลองของเมนเดล
การถ่ายทอดพันธุกรรมของตาบอดสี และกรุ๊ปเลือด
จีโนไทป์และฟีโนไทป์ของหมู่เลือด และโจทย์การถ่ายทอดพันธุกรรมของหมู่เลือด
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-