วิทยาศาสตร์ ว33101
พันธุกรรม ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีชีวภาพปรับปรุงพันธุ์พืช สัตว์
สาระการเรียนรู้เรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพที่นำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ
สาระการเรียนรู้เรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพที่นำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ
ความหมาย เทคโนโลยีชีวภาพ
ตัวอย่างเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น มะละกอต้านโรค การสุกงอมช้า
ตัวอย่างเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น การปรับปรุงพันธุ์ข้าว การผสมเทียม