วิทยาศาสตร์ ว33101
พันธุกรรม ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีชีวภาพปรับปรุงพันธุ์พืช สัตว์
ตัวอย่างเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น การถ่ายฝากตัวอ่อน การถ่ายฝากยีน
ตัวอย่างเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น การถ่ายฝากตัวอ่อน การถ่ายฝากยีน
การโคลนนิ่ง (cloning) คือ กรรมวิธีเอา DNA จากเซลล์ของสัตว์ต้นแบบ
ขบวนการโคลนนิ่ง (cloning procedure)