วิทยาศาสตร์ ว33101
พันธุกรรม ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีชีวภาพปรับปรุงพันธุ์พืช สัตว์
เทคโนโลยีชีวภาพด้านสิ่งแวดล้อม เช่น บำบัดน้ำเสีย กังหันชัยพัฒนาเพิ่มอ๊อกซิเจนในน้ำ
เทคโนโลยีชีวภาพด้านสิ่งแวดล้อม เช่น บำบัดน้ำเสีย กังหันชัยพัฒนาเพิ่มอ๊อกซิเจนในน้ำ
เทคโนโลยีชีวภาพด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ผักตบชวากรองสารปนเปื้อนในน้ำ
เทคโนโลยีชีวภาพด้านสิ่งแวดล้อม เช่น หญ้าแฝกป้องกันดินถล่ม