วิทยาศาสตร์ ว33101
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (1) วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายและการใช้เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า
แนะนำอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนเรื่องวงจรไฟฟ้า เช่น ตะกั่ว หัวแร้ง ฆ้อน ตะปูทองเหลือง ไม้กระดาน สายไฟ คีม ไขควง
แนะนำอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนเรื่องวงจรไฟฟ้า เช่น ตะกั่ว หัวแร้ง ฆ้อน ตะปูทองเหลือง ไม้กระดาน สายไฟ คีม ไขควง
แถบสีของตัวต้านทาน
การอ่านค่าความต้านทานของตัวต้านทาน
ข้อแนะนำในการบัดกรี