วิทยาศาสตร์ ว33101
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (1) วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายและการใช้เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า
ศึกษาวงจรเพื่อวัดกระแสไฟฟ้า และรู้จักอุปกรณ์ในวงจร เช่น สวิตซ์ แบตเตอรี่ ตัวต้านทาน
ศึกษาวงจรเพื่อวัดกระแสไฟฟ้า และรู้จักอุปกรณ์ในวงจร เช่น สวิตซ์ แบตเตอรี่ ตัวต้านทาน
วงจรไฟฟ้าที่มีตัวต้านทาน 100 โอห์ม โดยมีแอมมิเตอร์ต่ออนุกรมในวงจร เพื่อวัดกระแสไฟฟ้า
นักเรียนปฏิบัติการต่อวงจรเพื่อวัดกระแสไฟฟ้า ที่มีตัวต้านทาน 100 โอห์ม โดยต่อแอมมิเตอร์อนุกรมในวงจร ให้ขั้วบวกของแอมมิเตอร์ต่อกับขั้วบวกของแบตเตอรี่
วงจรเพื่อวัดกระแสไฟฟ้าที่มีตัวต้านทานมาก (300 โอห์ม) จะมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านน้อยกว่าวงจรที่มีต้วต้านทานน้อย (100 โอห์ม)