วิทยาศาสตร์ ว33101
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (1) วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายและการใช้เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า
วงจรเพื่อวัดกระแสไฟฟ้า โดยใช้ตัวต้านทานปรับค่าได้ ที่มีแกนหมุนปรับเพิ่ม-ลดความต้านทานได้ และผลการทดลอง
วงจรเพื่อวัดกระแสไฟฟ้า โดยใช้ตัวต้านทานปรับค่าได้ ที่มีแกนหมุนปรับเพิ่ม-ลดความต้านทานได้ และผลการทดลอง
วงจรเพื่อวัดกระแสไฟฟ้า โดยใช้ตัวต้านทานปรับค่าได้ และโวลต์มิเตอร์ต่อขนานกับวงจร