วิทยาศาสตร์ ว33101
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (1) วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายและการใช้เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า
ตัวต้านทานที่ปรับค่าได้ มีผลต่อกระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจร จึงมีผลให้ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าเปลี่ยนไปด้วย
ตัวต้านทานที่ปรับค่าได้ มีผลต่อกระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจร จึงมีผลให้ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าเปลี่ยนไปด้วย
ผลการทดลองวัดค่าความต่างศักย์ระหว่างจุด ab จุด bc และจุด ac
ความต่างศักย์จุด ac = ความต่างศักย์จุด ab + ความต่างศักย์จุด bc
สมบัติตัวต้านทานเป็นอย่างไร สมบัติตัวต้านทานปรับค่าได้ มีสมบัติอย่างไร