วิทยาศาสตร์ ว33101
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (1) ไดโอด ไดโอดเปล่งแสง
วงจรไฟฟ้าศึกษาสมบัติไดโอด - เมื่อแอโนดต่อกับขั้วบวกของวงจร แคโทดต่อกับขั้วลบของวงจร พบว่ามีกระแสไฟฟ้า (I) ไหลในวงจร
วงจรไฟฟ้าศึกษาสมบัติไดโอด - เมื่อแอโนดต่อกับขั้วบวกของวงจร แคโทดต่อกับขั้วลบของวงจร พบว่ามีกระแสไฟฟ้า (I) ไหลในวงจร
เมื่อสลับขั้วไดโอดในวงจร (แอโนดต่อกับขั้วลบของวงจร) พบว่าไม่มีกระแสไฟฟ้า (I) ไหลในวงจร ดังนั้น ไดโอดเป็นสวิตซ์ ต้องต่อให้ถูกขั้ว จึงจะมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน
ไดโอดยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลได้ทิศทางเดียว (ไหลจากแอโนดไปแคโทด) จึงต้องต่อแอโนดกับขั้วบวกของวงจร และต่อแคโทดกับขั้วลบของวงจร
สมบัติไดโอดเป็นอย่างไร ไดโอดกับไดโอดเปล่งแสงต่างกันอย่างไร