วิทยาศาสตร์ ว33101
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (1) ไดโอด ไดโอดเปล่งแสง
ไดโอดเปล่งแสง (LED) เป็นไดโอดที่ให้แสงสว่าง เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน
ไดโอดเปล่งแสง (LED) เป็นไดโอดที่ให้แสงสว่าง เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน
วงจรศึกษาสมบัติ LED - เมื่อต่อแอโนดกับขั้วบวกวงจร และแคโทดกับขั้วลบ LED จะสว่าง และมีกระแสไฟฟ้าไหลในวงจร
เมื่อสลับขั้ว LED ในวงจร (แอโนดกับขั้วลบวงจร) พบว่า LED ไม่สว่าง และไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลในวงจร
LED จะเปล่งแสง ก็ต่อเมื่อต่ออนุกรมกับวงจร ให้แอโนดต่อกับขั้วบวกของวงจร และแคโทดต่อกับขั้วลบของวงจร