วิทยาศาสตร์ ว33101
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (1) ทรานซิสเตอร์
วงจรออดไฟฟ้าที่มีทรานซิสเตอร์ควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้า (แบบที่ 1)
วงจรออดไฟฟ้าที่มีทรานซิสเตอร์ควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้า (แบบที่ 1)
นักเรียนปฏิบัติการต่อวงจรออดไฟฟ้าที่มีทรานซิสเตอร์ควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้า
วงจรออดไฟฟ้าที่มีทรานซิสเตอร์ควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้า (แบบที่ 2)