วิทยาศาสตร์ ว33101
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (1) LDR
วงจรศึกษาสมบัติ LDR เพื่อศึกษาว่าปริมาณแสงมีผลต่อค่าความต้านทานของ LDR อย่างไร
วงจรศึกษาสมบัติ LDR เพื่อศึกษาว่าปริมาณแสงมีผลต่อค่าความต้านทานของ LDR อย่างไร
LDR เป็นตัวต้านทานที่ค่าความต้านทานปรับตามแสง - เมื่อใช้มือปิด LDR ไม่ให้ถูกแสง จะไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านวงจร และเมื่อยกมือออกให้ LDR ถูกแสง จะมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านวงจร