วิทยาศาสตร์ ว33101
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (1) วงจรออดไฟฟ้า
วงจรออดไฟฟ้าที่ใช้ตัวต้านทานปรับค่าได้ และนักเรียนปฏิบัติการต่อวงจร
วงจรออดไฟฟ้าที่ใช้ตัวต้านทานปรับค่าได้ และนักเรียนปฏิบัติการต่อวงจร
วงจรออดไฟฟ้าที่ใช้ตัวต้านทานปรับค่าได้ สามารถหมุนแกนปรับความต้านทานจากน้อยไปมาก เพื่อปรับเพิ่ม-ลดความดังของเสียงออด
วงจรออดไฟฟ้าที่ใช้ LDR เป็นสวิตซ์ปิด-เปิด เมื่อปิดไม่ให้แสงกระทบ LDR จะไม่มีกระแสไฟฟ้าไหล ออดจึงไม่มีเสียงดัง หากเปิดให้แสงกระทบ LDR ออดจะมีเสียงดัง
อธิบายการต่อขาทรานซิสเตอร์ในวงจรออดไฟฟ้า ตัวอย่างวงจรไฟฟ้าที่นักเรียนนำความรู้มาออกแบบวงจรด้วยตนเอง
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-