วิทยาศาสตร์ ว33101
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (2) ตัวเก็บประจุไฟฟ้า
วงจรศึกษาสมบัติตัวเก็บประจุไฟฟ้า 2 วงจรเปรียบเทียบ (วงจรที่ 1: C ต่อกับแบตเตอรี่, วงจรที่ 2: เพิ่มตัวต้านทาน)
วงจรศึกษาสมบัติตัวเก็บประจุไฟฟ้า 2 วงจรเปรียบเทียบ (วงจรที่ 1: C ต่อกับแบตเตอรี่, วงจรที่ 2: เพิ่มตัวต้านทาน)
ผลการทดลองพบว่า วงจรที่ 1 กระแสไฟฟ้าในวงจรมีค่าลดลงอย่างรวดเร็ว แต่วงจรที่ 2 มีตัวต้านทาน ทำให้กระแสไฟฟ้าในวงจรลดลงอย่างช้าๆ
วงจรศึกษาสมบัติตัวเก็บประจุไฟฟ้า 2 วงจรเปรียบเทียบ (วงจรที่ 1: C ต่อกับแบตเตอรี่, วงจรที่ 2: เพิ่มตัวต้านทาน)
ไดโอดเปล่งแสงได้เพราะมีกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ แต่ตัวต้านทานจะต้านกระแสไฟฟ้าที่ไหลจากตัวเก็บประจุ ทำให้ไดโอดเปล่งแสงลดลงอย่างช้าๆ