วิทยาศาสตร์ ว33101
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (2) ทรานซิสเตอร์ทำงานแบบสวิตซ์
วงจรทรานซิสเตอร์ทำงานแบบสวิตซ์ 2 วงจรเปรียบเทียบกัน (วงจรที่ 1 ไม่มีทรานซิสเตอร์, วงจรที่ 2 เพิ่มทรานซิสเตอร์)
วงจรทรานซิสเตอร์ทำงานแบบสวิตซ์ 2 วงจรเปรียบเทียบกัน (วงจรที่ 1 ไม่มีทรานซิสเตอร์, วงจรที่ 2 เพิ่มทรานซิสเตอร์)
ผลทดลองพบว่า วงจรที่ 1 ไดโอดจะเปล่งแสงเพราะมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านวงจร