วิทยาศาสตร์ ว33101
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (2) ทรานซิสเตอร์ทำงานแบบสวิตซ์
วงจรทรานซิสเตอร์ทำงานแบบสวิตซ์ (วงจรที่ 2 มีทรานซิสเตอร์)
วงจรทรานซิสเตอร์ทำงานแบบสวิตซ์ (วงจรที่ 2 มีทรานซิสเตอร์)
ผลทดลองวงจรที่ 2 เมื่อปรับค่า R น้อยลง ไดโอดเปล่งแสงจะสว่าง และ V เพิ่มขึ้น และเมื่อปรับค่า R ให้ลดลงเรื่อยๆ ไดโอดจะหรี่แสงลง แต่ V เพิ่มมากขึ้น
ทรานซิสเตอร์ทำงานแบบสวิตซ์ โดย V ระหว่างขา B และขา E จะมีผลต่อการนำกระแสไฟฟ้าของทรานซิสเตอร์