วิทยาศาสตร์ ว33101
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (2) วงจรไฟกระพริบ
วงจรไฟกะพริบ (วงจรที่ 1) และนักเรียนปฏิบัติการต่อวงจร
วงจรไฟกะพริบ (วงจรที่ 1) และนักเรียนปฏิบัติการต่อวงจร
ผลทดลองวงจรไฟกะพริบ (วงจรที่ 1) เมื่อเปิด-ปิดวงจรด้วยสวิตซ์ ไดโอดเปล่งแสงจะสว่าง-ดับ
วงจรไฟกะพริบ (วงจรที่ 2 มีตัวเก็บประจุในวงจร) และนักเรียนปฏิบัติการต่อวงจร
ผลทดลองวงจรไฟกะพริบ (วงจรที่ 2) ไดโอดเปล่งแสงจะสว่าง-ดับ ไม่พร้อมกัน