วิทยาศาสตร์ ว33101
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (2) วงจรไซเรน ตัวอย่างวงจรอิเล็กทรอนิกส์
วงจรไซเรน - อธิบายวงจร
วงจรไซเรน - อธิบายวงจร
วงจรไซเรน - อธิบายวงจร, ผลการต่อวงจร
ตัวอย่างวงจรอิเล็กทรอนิกส์ - ชุดวงจรเสียงจากแสง
ตัวอย่างวงจรอิเล็กทรอนิกส์ - ชุดวงจรชื้นแล้วดัง