วิทยาศาสตร์ ว33101
เอกภพ (1) กาแล็กซีและเอกภพ
เอกภพประกอบด้วยกาแลกซี่เป็นจำนวนมาก, 1 ปีแสงคือ ระยะทางที่แสงเดินทางเป็นเวลา 1 ปี (~ 9.5 ล้านล้านกิโลเมตร)
เอกภพประกอบด้วยกาแลกซี่เป็นจำนวนมาก, 1 ปีแสงคือ ระยะทางที่แสงเดินทางเป็นเวลา 1 ปี (~ 9.5 ล้านล้านกิโลเมตร)
ทฤษฎีกำเนิดเอกภพ เรียกว่า บิกแบง (Big Bang) และวีดิทัศน์
บิกแบงเป็นทฤษฎีอธิบายการระเบิดใหญ่ ที่พลังงานบางส่วนเปลี่ยนเป็นเนื้อสาร และวิวัฒนาการต่อเนื่องจนเกิดเป็นกาแลกซี่ เนบิวลา ดาวฤกษ์ ระบบสุริยะ โลก และอื่นๆ
แผนภาพแสดงวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ที่มีมวลสารต่างๆ กัน