วิทยาศาสตร์ ว33101
เอกภพ (1) กาแล็กซีและเอกภพ
กำเนิดและวิวัฒนาการของดวงอาทิตย์ - ดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ที่เกิดจากการยุบรวมตัวของเนบิวลาเมื่อ 5,000 ปีที่แล้ว
กำเนิดและวิวัฒนาการของดวงอาทิตย์ - ดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ที่เกิดจากการยุบรวมตัวของเนบิวลาเมื่อ 5,000 ปีที่แล้ว
ปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์ (thermonuclear reaction) เป็นการหลอมนิวเคลียส H เป็นนิวเคลียส He พร้อมเกิดพลังงานมหาศาล ที่มวลส่วนหนึ่งหายไปเป็นพลังงาน