วิทยาศาสตร์ ว33101
เอกภพ (1) ระบบสุริยะ และปฏิสัมพันธ์สิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตบนโลก
โลกหมุนรอบตัวเองรอบละ 1 วัน (24 ชั่วโมง) ทำให้เกิดปรากฏการณ์กลางวัน-กลางคืน, ปรากฏการณ์น้ำขึ้น-น้ำลง
โลกหมุนรอบตัวเองรอบละ 1 วัน (24 ชั่วโมง) ทำให้เกิดปรากฏการณ์กลางวัน-กลางคืน, ปรากฏการณ์น้ำขึ้น-น้ำลง
ตำแหน่งของดวงจันทร์ที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำขึ้น - น้ำลง ในแต่ละตำแหน่ง
อิทธิพลของดาวอาทิตย์ทำให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆ ได้แก่ วัฏจักรของน้ำ ลมสินค้าตะวันออกเฉียงเหนือ/ตะวันออกเฉียงใต้ เอลนีโนและลานีนา