วิทยาศาสตร์ ว33101
เอกภพ (1) ลักษณะตำแหน่งของดาวเคราะห์
โลก เป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ โลกมีบรรยากาศ น้ำ อากาศ ที่เหมาะสมให้เกิดสิ่งมีชีวิต
โลก เป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ โลกมีบรรยากาศ น้ำ อากาศ ที่เหมาะสมให้เกิดสิ่งมีชีวิต
ชั้นบรรยากาศของโลกมี 3 ชั้นคือ โทรโพสเฟียร์ สตราโตสเฟียร์ ไอโอโนสเฟียร์
คำถามเรื่อง ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ ได้แก่ โลก ดาวพุธ ดาวศุกร์ ดาวเคราะห์วงใน ดาวเคราะห์วงนอก