วิทยาศาสตร์ ว33101
เอกภพ (1) มุมอะซิมุท แผนที่ดาว
สาระการเรียนรู้เรื่อง ตำแหน่งและลักษณะของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ
สาระการเรียนรู้เรื่อง ตำแหน่งและลักษณะของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ
วีดิทัศน์เรื่อง พิกัดอวกาศ (ค่ามุมอะซิมุท, ค่ามุมเงย)
แผนภาพพิกัดอวกาศ ความหมายคำศัพท์ต่างๆ ได้แก่ มุมเงย ทรงกลมท้องฟ้า เส้นขอบฟ้า จุดเหนือศรีษะ เส้นดิ่ง
การใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น เข็มทิศ เครื่องแอสโตรเลบ (วัดมุมเงย)