วิทยาศาสตร์ ว33101
เอกภพ (1) มุมอะซิมุท แผนที่ดาว
คำถามเกี่ยวกับ ตำแหน่งของวัตถุท้องฟ้า (การหาค่ามุมอะซิมุท, จุดเหนือศรีษะ, เส้นขอบฟ้า, มุมเงย)
คำถามเกี่ยวกับ ตำแหน่งของวัตถุท้องฟ้า (การหาค่ามุมอะซิมุท, จุดเหนือศรีษะ, เส้นขอบฟ้า, มุมเงย)
คำถามเกี่ยวกับ ตำแหน่งของวัตถุท้องฟ้า (มุมเงย, มุมอะซิมุท, ตำแหน่งวัตถุตามระบบขอบฟ้า)