วิทยาศาสตร์ ว33101
เอกภพ (1) มุมอะซิมุท แผนที่ดาว
วีดิทัศน์เรื่อง แผนที่ดาว (แผนที่ดาว, การหาตำแหน่งบนท้องฟ้า, กล้องโทรทรรศน์, กล้องสองตา)
วีดิทัศน์เรื่อง แผนที่ดาว (แผนที่ดาว, การหาตำแหน่งบนท้องฟ้า, กล้องโทรทรรศน์, กล้องสองตา)
การอ่านแผนที่ดาว
การเขียนแผนที่ดาว ที่แสดงตำแหน่งดวงดาวบนท้องฟ้า เทียบกับ การเขียนแผนที่โลก ที่แสดงตำแหน่งเมืองบนโลก
การใช้เข็มทิศหามุมอะซิมุท และการดูกลุ่มดาวบนท้องฟ้า เช่น กลุ่มดาวนายพราน ดาวคนคู่