วิทยาศาสตร์ ว33101
เอกภพ (1) กลุ่มดาวจักรราศี
แบบทดสอบ กลุ่มดาวจักรราศีที่คนบนโลกมองเห็น
แบบทดสอบ กลุ่มดาวจักรราศีที่คนบนโลกมองเห็น
แบบทดสอบ แผนที่ดาว (อ่านเวลาบนแผนที่ จุดเล็กจุดใหญ่ของดาว ตัวเลขมุมอะซิมุทและมุมเงยบนแผนที่)
แบบทดสอบ แผนที่ดาว (จุดจอมฟ้าบนแผนที่ อ่านค่ามุมอะซิมุม มุมเงย ทิศ ของดาวปลา และดาวค้างคาว)
เฉลยแบบทดสอบ แผนที่ดาว
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-