วิทยาศาสตร์ ว33101
เอกภพ (1) กลุ่มดาวจักรราศี
ดวงอาทิตย์เคลื่อนผ่านดาวจักรราศีจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก
ดวงอาทิตย์เคลื่อนผ่านดาวจักรราศีจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก
แถบจักรราศีคือ บริเวณท้องฟ้าที่เราเห็นดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ เคลื่อนผ่านกลุ่มดาวจักรราศี
การหามุมอะซิมุทของดวงอาทิตย์ของดวงอาทิตย์ในภาพ
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-