วิทยาศาสตร์ ว33101
เอกภพ (1) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศ
การปฏิบัติงานของนักบินอวกาศนอกยานอวกาศ
การปฏิบัติงานของนักบินอวกาศนอกยานอวกาศ
การใช้ชีวิตในอวกาศ (การกิน และการเก็บรักษาอาหาร การเล่นดนตรี การตรวจระบบหายใจ)
การใช้ชีวิตในอวกาศ (การออกกำลังกาย ชุดนักบินอวกาศ) โครงการสำรวจดาวเคราะห์