วิทยาศาสตร์ ว33101
เอกภพ (1) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศ (ต่อ)
การส่งดาวเทียมและสถานีอวกาศ ของสหรัฐอเมริการและโซเวียต สถานีอวกาศที่โคจรนอกโลกนานที่สุด (11 ปี) คือ สถานีอวกาศเมียร์
การส่งดาวเทียมและสถานีอวกาศ ของสหรัฐอเมริการและโซเวียต สถานีอวกาศที่โคจรนอกโลกนานที่สุด (11 ปี) คือ สถานีอวกาศเมียร์
แนวโคจรและโครงสร้างของสถานีอวกาศเมียร์ และภาพถ่ายต่างๆ
ยานอวกาศคือ ยานพาหนะที่มีเครื่องยนต์หรือสิ่งที่ใช้บังคับ