วิทยาศาสตร์ ว33101
เอกภพ (1) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศ (ต่อ)
ดาวเทียมสื่อสาร ทำหน้าที่สถานีรับ-ส่ง สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ ข่าวสาร จากจุดต่างๆ บนโลก
ดาวเทียมสื่อสาร ทำหน้าที่สถานีรับ-ส่ง สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ ข่าวสาร จากจุดต่างๆ บนโลก
โครงสร้างการสื่อสารดาวเทียม ได้แก่ ดาวเทียมค้างฟ้า, องค์ประกอบดาวเทียม, สถานีควบคุมดาวเทียม, สถานีภาคพื้นดิน
ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา ใช้ประโยชน์เพื่อพยากรณ์อากาศ รายงานสภาวะอากาศ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ
ตัวอย่างภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อพยากรณ์อากาศ