วิทยาศาสตร์ ว33101
เอกภพ (1) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศ (ต่อ)
ตัวอย่างภาพถ่ายจากดาวเทียม NOAA และประโยชน์ของดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา ได้แก่ ติดตามข้อมูลลักษณะอากาศ อุณหภูมิและความชื้นอากาศ
ตัวอย่างภาพถ่ายจากดาวเทียม NOAA และประโยชน์ของดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา ได้แก่ ติดตามข้อมูลลักษณะอากาศ อุณหภูมิและความชื้นอากาศ
ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาจะโคจรในแนวขั้วโลกเหนือ - ใต้ ด้วยวงโคจรคงที่เหนือโลก (ความเร็วและทิศเดียวกับโลกหมุนรอบตัวเอง)
ประโยชน์ของดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา เช่น การทำนายการเกิดพายุต่างๆ
ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ จะใช้เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกล รีโมทเซนซิ่ง นำมาใช้ด้านต่างๆ เช่น ป่าไม้ เกษตร ธรณีวิทยา