วิทยาศาสตร์ ว31101
หน่วยของชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช (ต่อ) การสังเคราะห์ด้วยแสง
สาระการเรียนรู้เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
สาระการเรียนรู้เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
กระบวนการสังเคราะห์แสง การทดลองศึกษาปฏิกริยาของ สารละลายไอโดดีนกับแป้ง
การทดลองเรื่อง การเกิดแป้งในใบผักบุ้ง
บันทึกและสรุปผลการทดลองว่า แสงเป็นปัจจัยที่จำเป็นในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช