วิทยาศาสตร์ ว31101
หน่วยของชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช (ต่อ) การสืบพันธุ์ของพืช และการเจริญเติบโตของพืช (ต่อ)
สาระการเรียนรู้เรื่อง การเจริญเติบโตของพืช
สาระการเรียนรู้เรื่อง การเจริญเติบโตของพืช
กระบวนการเจริญเติบโตของพืช (แบ่งเซลล์, ขยายขนาดเซลล์, เปลี่ยนแปลงรูปร่างเซลล์)
เมล็ด (seed) และการงอก
ส่วนประกอบของเมล็ด ได้แก่ เปลือกหุ้มเมล็ด ใบเลี้ยง ต้นอ่อน