วิทยาศาสตร์ ว31101
หน่วยของชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช (ต่อ) การสืบพันธุ์ของพืช และการเจริญเติบโตของพืช (ต่อ)
ทบทวน ส่วนประกอบของเมล็ด
ทบทวน ส่วนประกอบของเมล็ด
การงอก (germination)
ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชได้แก่ แสงแดด อาหาร อากาศ น้ำ แร่ธาตุ
แร่ธาตุที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช และอาการของพืชที่ขาดแร่ธาตุ