วิทยาศาสตร์ ว31101
หน่วยของชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช (ต่อ) การสืบพันธุ์ของพืช และการเจริญเติบโตของพืช (ต่อ)
สาระการเรียนรู้เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช
สาระการเรียนรู้เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช
ส่วนที่มีการเจริญเติบโตมากที่สุด ได้แก่ ปลายยอด ปลายกิ่ง ปลายราก เนื้อเยื่อเจริญ
ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชได้แก่ แสงแดด อากาศ น้ำ แร่ธาตุ อุณหภูมิ
คำถามเกี่ยวกับอาการของโรคของพืชที่ขาดแร่ธาตุต่างๆ