วิทยาศาสตร์ ว31101
หน่วยของชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช (ต่อ) การตอบสนองของพืช
สาระการเรียนรู้เรื่อง การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช
สาระการเรียนรู้เรื่อง การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช
การตอบสนองของพืช ต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการเจริญเติบโต ที่มีแรงโน้มถ่วงและแสงเป็นสิ่งเร้า
การตอบสนองของพืช ต่อการสัมผัสที่เกิดจากความเข้มของแสง
การตอบสนองของพืช ต่อการสัมผัสที่เกิดจาก สิ่งเร้าภายในพืช และแรงดันเต่ง