วิทยาศาสตร์ ว31101
หน่วยของชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช (ต่อ) เทคโนโลยีชีวภาพ
ประโยชน์ของการตัดต่อยีน และตัวอย่างพืชที่ตัดต่อยีน (ต่อ)
ประโยชน์ของการตัดต่อยีน และตัวอย่างพืชที่ตัดต่อยีน (ต่อ)
การใช้เทคโนโลยีชีวภาพด้านต่างๆ และความสำคัญของเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมของประเทศไทย
ข้อดีและข้อเสียของพืช GMOs ในประเทศไทยเช่น มะละกอ ฝ้าย ข้าว