วิทยาศาสตร์ ว31101
สารและสมบัติของสาร - สารรอบตัว, สารละลาย สารและสมบัติของสาร
สมบัติของสารต่างๆ รอบตัว และการเปลี่ยนแปลงของสารต่างๆ
สมบัติของสารต่างๆ รอบตัว และการเปลี่ยนแปลงของสารต่างๆ
การใช้สมบัติของสาร เพื่อจัดเป็นหมวดหมู่ เช่น สถานะ เนื้อสาร สี การนำไฟฟ้า การนำความร้อน
การทดลอง การจัดกลุ่มสารรอบตัวโดยใช้เกณฑ์ต่างๆ เช่น สถานะ ลักษณะเนื้อสาร สี
สรุปผลการทดลองจัดกลุ่มสาร โดยใช้เกณฑ์ต่างๆ เช่น สถานะ ลักษณะเนื้อสาร