วิทยาศาสตร์ ว31101
สารและสมบัติของสาร - สารรอบตัว, สารละลาย การจัดกลุ่มสาร ตามลักษณะเนื้อสาร และขนาดของอนุภาค
สาระการเรียนรู้เรื่อง ลักษณะเนื้อสารและขนาดของอนุภาค
สาระการเรียนรู้เรื่อง ลักษณะเนื้อสารและขนาดของอนุภาค
กิจกรรมการทดลอง ตรวจสอบขนาดของเนื้อสารว่ามีขนาดอนุภาคแตกต่างกันหรือไม่
การทดลองตรวจสอบขนาดอนุภาคของเนื้อสาร - วิธีสังเกตด้วยตาเปล่า
การทดลองตรวจสอบขนาดอนุภาคของเนื้อสาร - วิธีกรองด้วยกระดาษกรอง