วิทยาศาสตร์ ว31101
สารและสมบัติของสาร - สารรอบตัว, สารละลาย การจัดกลุ่มสาร ตามลักษณะเนื้อสาร และขนาดของอนุภาค
การทดลองตรวจสอบขนาดอนุภาคของเนื้อสาร - วิธีกรองด้วยกระดาษเซลโลเฟน
การทดลองตรวจสอบขนาดอนุภาคของเนื้อสาร - วิธีกรองด้วยกระดาษเซลโลเฟน
ผลการทดลองตรวจสอบขนาดอนุภาคโดยเปรียบเทียบรูของกระดาษกรองและกระดาษเซลโลเฟน
สรุปผลการทดลอง การแบ่งสารเป็น 3กลุ่มคือ สารแขวนลอย สารคอลลอยด์ และสารละลาย