วิทยาศาสตร์ ว31101
สารและสมบัติของสาร - สารรอบตัว, สารละลาย การแยกสิ่งเจือปนในน้ำ
ทบทวนการแบ่งสาร และสาระการเรียนรู้เรื่อง การแยกสิ่งเจือปนในน้ำ
ทบทวนการแบ่งสาร และสาระการเรียนรู้เรื่อง การแยกสิ่งเจือปนในน้ำ
การทดลองแยกสิ่งเจือปนในน้ำ - วิธีการสังเกตด้วยตาเปล่า
การทดลองแยกสิ่งเจือปนในน้ำ - วิธีกรองด้วยกระดาษกรอง