วิทยาศาสตร์ ว31101
สารและสมบัติของสาร - สารรอบตัว, สารละลาย การแยกสิ่งเจือปนในน้ำ
การทดลองแยกสิ่งเจือปนในน้ำ - วิธีเติมสารส้ม
การทดลองแยกสิ่งเจือปนในน้ำ - วิธีเติมสารส้ม
สรุปผลการทดลองแยกสิ่งเจือปนในน้ำ
การแยกสิ่งเจือปนในน้ำ โดยการทำให้ตกตะกอน และการกรอง
ข้อดี-ข้อเสียของการกรอง และการแยกสิ่งเจือปนในน้ำโดยการกลั่น