วิทยาศาสตร์ ว31101
สารและสมบัติของสาร - สารรอบตัว, สารละลาย สมบัติของคอลลอยด์
สรุปผลการทดลองศึกษา สมบัติของคอลลอยด์ - วิธีฉายแสงผ่าน
สรุปผลการทดลองศึกษา สมบัติของคอลลอยด์ - วิธีฉายแสงผ่าน
ปรากฎการณ์ทินดอลล์ คือการมองเห็นลำแสงในคอลลอยด์
ตัวอย่างคอลลอยด์ชนิดต่างๆ เช่น น้ำนม น้ำสลัด หมอก เนยแข็ง
อิมัลชั่น คือคอลลอยด์ของสาร 2 ชนิดที่ไม่ละลายซึ่งกันและกัน ที่มีอิมัลซิไฟเออร์ที่ให้อนุภาคแตกตัว