วิทยาศาสตร์ ว31101
สารและสมบัติของสาร - สารรอบตัว, สารละลาย สารละลาย
สารละลาย ประกอบด้วย ตัวทำละลายและตัวละลาย
สารละลาย ประกอบด้วย ตัวทำละลายและตัวละลาย
การระเหยใช้ตรวจสอบสารละลายที่มี ตัวละลายที่ระเหยได้ยาก และตัวทำละลายระเหยได้ง่าย
การใช้วิธีระเหยในชีวิตประจำวัน เช่น นาเกลือ กล้วยตากแห้ง สับปะรดกวน ขิงผง กาแฟ
ตัวละลายและตัวทำละลาย ของสารละลายที่พบในชีวิตประจำวัน