วิทยาศาสตร์ ว31101
สารและสมบัติของสาร - สารรอบตัว, สารละลาย การละลายของสาร
การทดลองศึกษา การละลายของสาร ตอนที่ 2
การทดลองศึกษา การละลายของสาร ตอนที่ 2
ผลการทดลองศึกษา การละลายของสาร ตอนที่ 2
สรุปผลการทดลองศึกษา การละลายของสาร ตอนที่ 2
สารละลายที่เป็นของแข็ง เช่น ตะกั่วบัดกรี ทองเหลือง นาก