วิทยาศาสตร์ ว31101
สารและสมบัติของสาร - สารรอบตัว, สารละลาย การละลายของสาร
คำถามท้ายการทดลอง เตรียมสารละลายที่มีความเข้มข้นต่างๆ
คำถามท้ายการทดลอง เตรียมสารละลายที่มีความเข้มข้นต่างๆ
การบอกความเข้มข้นของสารละลายของเหลว (ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร, ร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตร)
การบอกความเข้มข้นของสารลายของแข็ง (ร้อยละโดยมวลต่อมวล)
ตัวอย่างความเข้มข้นของสารละลายซึ่งมี 3 สถานะ (ของแข็ง, ของเหลว, แก๊ส)