วิทยาศาสตร์ ว31101
สารและสมบัติของสาร - สารรอบตัว, สารละลาย ความเข้มข้นของสารละลาย
สาระการเรียนรู้เรื่อง ความเข้มข้นของสารละลาย
สาระการเรียนรู้เรื่อง ความเข้มข้นของสารละลาย
การทดลอง การเตรียมสารละลายที่มีอยู่แล้ว (ความเข้มข้นของสารละลายลดลงทีละ 10 เท่า)
นักเรียนรายงานผลการทดลอง และคำถามท้ายการทดลอง
บันทึกผลการทดลอง สรุปผลการทดลอง การเตรียมสารละลายที่มีอยู่แล้ว