วิทยาศาสตร์ ว31101
สารและสมบัติของสาร - สารรอบตัว, สารละลาย ความเข้มข้นของสารละลาย
การบอกความเข้มข้นของสารละลายที่เจือจางมาก เช่น ส่วนในพันส่วน, ส่วนในล้านส่วน
การบอกความเข้มข้นของสารละลายที่เจือจางมาก เช่น ส่วนในพันส่วน, ส่วนในล้านส่วน